VEDTEKTER FOR NORSK BERGFORENING

Vedtatt på generalforsamling 6. september 2012, endret på generalforsamlingen 15. oktober 2015

§1

Foreningens navn er » Norsk Bergforening «. Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900)

§2

Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri.
Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdannings-institusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri.
Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge.

§3

Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen.
Alle kategoriene er personlige medlemskap:

  • hovedmedlemskap
  • studentmedlemskap
  • seniormedlemskap

§4

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor, 1 vararevisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling.

§5

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge:

  • beretning om virksomheten i den foregående styreperioden
  • reviderte regnskaper og budsjett for foreningen fra 1. juli til 31. juni (tilnærmet lik styreperioden)
  • forslag til medlemskontingenter for kommende år
  • forslag til budsjett for kommende periode
  • eventuelle forslag til endringer i vedtektene
  • andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på
  • Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor, vararevisor og valgkomité.

§6

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§7

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som §6.

§8

Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i §6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer.

§9

Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer.

§10

Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme.

§11

Styret i Norsk Bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans Fond.
Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdannelse
innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge.

§12

Norsk Bergforening er utgiver av «Mineralproduksjon», som er et bergfaglig tidsskrift med fokus på norsk bergnæring. Styret i Norsk Bergforening utpeker redaktør og redaksjonskomitè. Redaksjonskomitèen må ha minst ett medlem som sitter i Norsk Bergforenings styre.

§13

Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene.